Galantské osvetové stredisko uskutočnilo pre všetkých záujemcov - seniorov v júli tvorivé umelecké stretnutia zamerané na výtvarníctvo a fotografovanie a v auguste verejnú prezentáciu diel.
Aktívne starnutie

Aktívne starnutie - umelecká tvorivá činnosť seniorov

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, dlhodobo realizuje podujatia zamerané na umeleckú tvorivú činnosť seniorov. V dňoch 26. - 29. júla 2017 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnili ďalšie z tvorivých podujatí venovaných seniorom pod názvom Aktívne starnutie. Je treba, aby sme seniorov nevnímali ako záťaž pre spoločnosť a namiesto problémov a prekážok sme kládli dôraz na ich potenciál a možnosti. Seniori v rámci prežívania jesene svojho života si veľakrát vypĺňajú voľný čas tvorivými aktivitami – výtvarníctvom či fotografovaním, aktivitami, na ktoré im počas pracovného vyťaženia neostával priestor. Tvorivé umelecké stretnutia konané v júli i verejná prezentácia tvorby, ktorá sa realizovala 12. augusta 2017 vo vynovenom mestskom parku v Galante, poskytli seniorom rovnosť príležitostí a možnosť integrovať sa v rámci spoločnosti.

Okrem vzdelávania a prezentovania tvorby zámerom Galantského osvetového strediska pre uskutočnenie podujatí bolo hlavne zaktivizovať a začleniť seniorov – záujemcov o výtvarníctvo a fotografiu do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť seniorov.

Podujatia sa realizovali s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Galantské osvetové stredisko chcelo uskutočnením tvorivých podujatí podnietiť spoločné „umelecké stretávanie sa” seniorov, napomáhať ich vzdelávaniu, prezentovať ich umeleckú tvorivú činnosť za účasti širokej verejnosti a tým podporovať zmysluplné a aktívne zapájanie sa seniorov do kultúrneho života spoločnosti.