Galantské osvetové stredisko bude realizovať tretí ročník tvorivých podujatí venovaných umelecky založeným seniorom pod názvom Aktívne starnutie.
Aktívne starnutie - umelecká tvorivá činnosť seniorov - NOVÉ!!!

Aktívne starnutie - umelecká tvorivá činnosť seniorov

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, bude realizovať v dňoch 24. - 25. júna  a 1. - 2. júla 2019 tretí ročník tvorivých podujatí venovaných umelecky založeným seniorom pod názvom Aktívne starnutie.  Zapájaním seniorov do kultúrneho života spoločnosti sa podporuje zmysluplné trávenie voľného času seniorov a ich sebarealizácia po odchode z aktívneho pracovného života. Tvorivé stretnutia sa uskutočnia v Dennom centre pri Mestskom úrade v Galante na Švermovej ulici a umožnia seniorom získať nové poznatky, nadviazať nové kontakty a priateľstvá. Podujatia rozvíjajú podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov využívajúcich svoj voľný čas umeleckými aktivitami. Diela vytvorené počas stretnutí v júni a júli budú môcť seniori vystaviť na verejná prezentácie tvorby, ktorá sa bude konať 9. augusta 2019 v mestskom parku v Galante. Podujatia sa realizujú s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Okrem vzdelávania a prezentovania tvorby zámerom organizátora pre uskutočnenie podujatí bolo hlavne zaktivizovať a začleniť seniorov – záujemcov o umenie do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť seniorov.