V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 21. júna 2017 uskutočnil 17. ročník celomestského podujatia zameraného na propagáciu zdravého spôsobu života a primárnu prevenciu detí predškolského veku - Drogám povedz nie!
Drogám povedz nie! 2017

DROGÁM POVEDZ NIE! 2017

Deti predškolského veku z Galanty absolvovali zaujímavé náučné podujatie zamerané na bezpečnosť a zdravý spôsob života

 

V priestoroch Galantského osvetového strediska sa konal 17. ročník celomestského podujatia pod názvom Drogám povedz nie!, ktoré bolo zamerané na uskutočnenie prevencie, propagácie zdravého spôsobu života a bezpečnosti pre deti predškolského veku. Z súlade celosvetovým trendom znižovania vekovej hranice v oblasti prevencie závislostí je dôležité zameriavať sa aj na túto kategóriu detí a realizovať pre ne zaujímavé preventívne programy. 

Podujatie pre takmer 120 detí galantských materských škôl sa konalo dňa 21. júna 2017 a organizačne ho zabezpečovalo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta, Spolkom pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR v Galante, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a Slovenským červeným krížom – územný spolok Galanta.

Náučný program, do ktorého sa deti aktívne zapájali bol tvorený z oblastí zdravého spôsobu života - správna životospráva, hygiena, prvá pomoc, ako aj všeobecných pravidiel bezpečnosti. Za svoje vedomosti získali deti pekné prezentačné predmety. V rámci prevenčného dňa v Galante boli tiež vyhlásené výsledky v celomestskej súťaži škôl, ktorú v priebehu roka vyhlásilo mesto Galanta pod názvom Separovaný zber. Súčasťou vydareného podujatia bola výstava detských prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.

Veríme, že spolupráca inštitúcií pri uskutočňovaní preventívnych aktivít bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti, čím sa prispeje k lepšej a účinnejšej primárnej prevencii v meste Galanta adresne určenej pre deti predškolského veku.