Vďaka spolupracujúcim partnerom sa dňa 19. júna uskutočnilo v priestoroch Galantského osvetového strediska už 19. ročník tradičného podujatia s protidrogovým zámerom pod názvom Drogám povedz nie!
Drogám povedz nie! 2019

DROGÁM POVEDZ NIE! 2019

 Prevencia a bezpečnosť pre deti predškolského veku

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, sa dlhoročne aktívne venuje problematike prevencie rôznych druhov závislostí, propagácii zdravého spôsobu života a bezpečného správania. V rámci týchto dôležitých oblastí vzdelávania a výchovy, zameraných predovšetkým na deti a mládež, sa rozvinula úspešná spolupráca medzi viacerými inštitúciami ako sú Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante a Slovenský červený kríž – územný spolok Galanta. Vďaka všetkým spolupracujúcim partnerom sa v tomto roku uskutočnil už 19. ročník tradičného podujatia s protidrogovým zámerom pod názvom Drogám povedz nie! V priestoroch Galantského osvetového strediska sa podujatie uskutočnilo 19. júna 2019 a bolo zamerané na primárnu prevenciu predškolákov a zúčastnili sa ho deti z Materskej školy na Sídlisku Clementisove sady v Galante. Zdravý spôsob života a  bezpečné správanie detí počas letných prázdnin dominovalo vo vzdelávacích blokoch a kvízoch z oblastí správnej životosprávy, škodlivosti fajčenia a alkoholu, pravidiel bezpečnosti a všeobecných znalostí cyklistov - účastníkov cestnej premávky a poskytovania prvej pomoci. Aktivity cielene zamerané na prevenciu závislostí a bezpečnosť majú významný účinok na zdravý spôsob života deti predškolského veku.