Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, zorganizovalo dňa 29. júna 2017 druhý ročník workshopov pod názvom KRONIKA 2017.
KRONIKA 2017

Druhý ročník workshopov pod názvom KRONIKA 2017 vytvára príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Organizátorom edukačných podujatí je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.   Po rokoch absentovania vzdelávania z oblasti vedenia kroník v našom regióne, Galantské osvetové stredisko v roku 2016 uskutočnilo dva úspešné workshopy. V roku 2017 chceme pokračovať v systematickom vzdelávaní kronikárov a pracovníkov samosprávy z Galantského regiónu. Dva jednodňové workshopy (jún, november 2017) s aktívnou prácou zúčastnených záujemcov im opäť umožnia osvojiť si nové poznatky a zručnosti. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Zámerom  workshopov je aktivizovať kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má podstatný význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov pod názvom Kronika 2017 sa uskutočnil vo štvrtok dňa 29. júna 2017 v priestoroch Galantského osvetového strediska.

Lektorkou podujatia bola Mgr. Agáta KRUPOVÁ, dlhoročná skúsená odborníčka, autorka publikácie Príručka pre obecných a školských kronikárov.

Kronika je odkazom i historickým dokumentom, ktorého výpovedná hodnota rokmi narastá a nadobúda na význame. Stojí za to venovať jej patričnú starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.