Dňa 21. novembra 2017 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnila druhá časť workshopov pre kronikárov.
Kronika  2017 – 2. časť workshopov

Kronika  2017 – 2. časť workshopov

 

Galantské osvetové stredisko naplánovalo pre zabezpečenie kvalitatívneho rastu kronikárov v rámci projektu Kronika 2017 dva jednodňové workshopy s aktívnou prácou zúčastnených záujemcov pod gesciou skúsených odborníkov, ktorí im umožnia osvojiť si nové poznatky a zručnosti. Cieľom workshopov je aktivizovať kronikárov miest  a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má podstatný význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov pod názvom Kronika 2017 sa uskutočnil dňa 29. júna 2017 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie lektorsky viedla Mgr. Agáta Krupová, dlhoročná odborníčka pre oblasť kronikárskej práce. Druhý workshop sa konal 21. novembra 2017 opäť v priestoroch Galantského osvetového strediska a lektoroval ho Juraj Pekarovič. Z hľadiska dlhodobej absencie vzdelávania a metodiky vedenia kroník v našom regióne a z hľadiska zvýšenia úrovne kronikárskej práce je nevyhnutné zrealizovať workshopy pre kronikárov a pracovníkov samosprávy z Galantského regiónu. Kronika je neoceniteľným zdrojom informácií o živote obyvateľov obcí a miest, zaznamenáva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti i minulosti.  Je odkazom i historickým dokumentom, ktorého výpovedná hodnota rokmi narastá a nadobúda na význame. Stojí za to venovať jej patričnú starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám. Workshopy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatí.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.