Galantské osvetové stredisko uskutočnilo prvý z dvojice workshopov pre kronikárov v piatok dňa 28. júna 2019.
Kronika 2019 – workshop pre kronikárov – 1. stretnutie

Kronika 2019 – workshop pre kronikárov – 1. stretnutie

 

Kronika je neoceniteľným zdrojom informácií o živote obyvateľov obcí a miest, zaznamenáva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti i minulosti. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v rokoch 2016 - 2018 zrealizovalo 3 vydarené ročníky kronikárskych workshopov. Pre zabezpečenie kvalitatívneho rastu kronikárov sa v každom roku sa konali dva jednodňové workshopy - vždy v mesiaci jún a november, s aktívnou prácou zúčastnených pod gesciou skúsených odborníkov, ktorí umožnili začínajúcim ako aj pokročilejším kronikárom osvojiť si nové poznatky a zručnosti. V nastúpenom trende chce Galantské osvetové stredisko pokračovať aj v roku 2019 a prvý z dvojice workshopov pre kronikárov sa uskutočnil v piatok dňa 28. júna 2019. Lektorom workshopu, ktorý sa konal v priestoroch Galantského osvetového strediska bol Bc. Martin Lukáč, mladý úspešný kronikár, víťaz celoslovenskej súťaže kronikárov v roku 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Kronikári z Galantského regiónu, ktorí sa zúčastňovali realizovaných workshopov v rokoch 2016 - 2018, významne rozšírili svoje zručnosti a zdarne napĺňajú kronikárske poslanie v rámci svojich pôsobísk. Reagujúc na aktuálne legislatívne zmeny týkajúce sa práce kronikára vyšla v roku 2019 nová publikácia pre kronikárov pod názvom „Praktická príručka pre kronikárov“ autorky Mgr. Agáty Krupovej a kolektívu, ktorá taktiež lektorsky viedla vzdelávanie kronikárov Galante. Do najnovšej publikácie prispeli aj niektorí kronikári svojimi skúsenosťami a ukážkami svojich kroník z rôznych častí Slovenska, medzi nimi sú aj kronikári z Galantského regiónu. Systematické vzdelávanie kronikárov prispieva k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá je síce náročná, ale zároveň krásna. Pre úspešné naplnenie poslania kronikára je potrebné vytvárať priestor na zvyšovanie kompetencie tvorcov kroník, ku ktorému prispievajú aj realizované workshopy v Galante pre začínajúcich ako aj pokročilejších kronikárov. Všetkých, ktorých kronikárska práca zaujala alebo sa jej venujú už dlhodobejšie, srdečne pozývame na stretnutia do Galanty.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.