Galantské osvetové stredisko bude konať dňa 9. júna 2021 workshop pre kronikárov - KRONIKA, z cyklu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
Kronika - workshop pre kronikárov

 

Kronika 2020 – workshop pre kronikárov – 2. stretnutie

 

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, organizuje piaty ročník workshopov pre kronikárov pod názvom Kronika 2020. Pre zabezpečenie kvalitatívneho rastu kronikárov, sa realizujú v rámci projektovej aktivity Kronika dva jednodňové workshopy (prvý sa uskutočnil ešte v mesiaci júl 2020) s aktívnou prácou zúčastnených pod gesciou skúsených odborníkov, ktorí umožnia začínajúcim ako aj pokročilejším osvojiť si nové poznatky a zručnosti. Pre pandemické opatrenia sa druhá časť workshopu v roku 2020 už neuskutočnila, a preto zavŕšenie piateho ročníka projektu Kronika sa bude konať v stredu dňa 9. júna 2021. Cieľom workshopu je aktivizovať kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má podstatný význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu. Lektorsky bude workshop v Galante viesť Mgr. Martin Lukáč, vynikajúci odborník pre oblasť kronikárskej práce. Zásadou pri realizácii workshopu bude čo najväčšia názornosť s praktickými ukážkami, spoločné rozoberanie rôznych konkrétnych problémov pri kronikárskej práci a postupy ich riešenia. Kronika je odkazom i historickým dokumentom, ktorého výpovedná hodnota rokmi narastá a nadobúda na význame. Preto sa oplatí venovať jej patričnú starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 


 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia