Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 25. marca 2022 49. ročník súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky.
Malé divadelné dosky 2022

 

Malé divadelné dosky 2022

 

Po dvoch rokoch, kedy nepriaznivá pandemická situácia na Slovensku nedovolila organizátorom uskutočňovať súťaže a prehliadky záujmovej a umeleckej činnosti, najmä kontaktného charakteru ako sú divadelné a folklórne podujatia, pretože súbory nemohli absolvovať ani nácviky, sa v aktuálnom roku 2022 uskutočnil 49. ročník súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky. Podujatie je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2022. Na okresnej úrovni podujatie organizačne zabezpečilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Malé divadelné dosky sa konali dňa 25. marca 2022 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Podujatia sa zúčastňujú detské a mládežnícke divadelné súbory, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť v okrese Galanta. Samotnej účasti na súťaži predchádza systematická práca pedagógov s talentovanými deťmi a mládežou v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Z okresného kola súťaže získal priamy postup do krajskej súťaže Detský divadelný súbor Špunti, ktorý pracuje pod vedením Ing. Anny Kivarothovej.

Súťaž a prehliadka Malé divadelné dosky umožňuje prezentáciu a podporu nadaných a talentovaných detí a zároveň poskytuje priestor na rozvíjanie prvých kontaktov detí s divadelným umením. Podujatie taktiež vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov, prezentuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi. Poznatky zo súťaže napomáhajú vedúcim súborov pri skvalitnení tvorivej divadelnej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia