Galantské osvetové stredisko pripravilo v mesiaci október vo vestibule Mestského úradu v Galante výstavu s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada.
Prečo som na svete rád/rada - výstava s protidrogovým zameraním

Prečo som na svete rád/rada

Medzinárodná putovná výstava
v Galante

 

Vo vestibule Mestského úradu v Galante bola v mesiaci október inštalovaná výstava pozostávajúca z výberu najlepších prác predchádzajúcich ročníkov medzinárodnej tematickej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada. Výstavu pripravilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je dlhoročným aktívnym partnerom tohto významného výtvarného projektu.

Na základe výbornej spolupráce s koordinátorkou celého projektu doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a Národným osvetovým centrom v Bratislave sa v Galante každoročne prezentuje tvorivá výtvarná činnosť mladých autorov so zameraním na oblasť prevencie drogových závislostí a propagáciu zdravého životného štýlu.

Výtvarná súťaž i následné putovné výstavy sa počas 20-tich rokov existencie projektu stretli s veľkým záujmom tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Aktívny protidrogový postoj a myšlienkové posolstvo zdravého života bez drog a závislostí sú prioritné programové náplne projektu Prečo som na svete rád/rada. Neprehliadnuteľná je však aj vysoká umelecká kvalita výtvarných diel, ktorých ideovým podkladom je problematika nelátkových návykových chorôb ako patologické hráčstvo, poruchy príjmu potravy, novodobé komunikačné závislosti, ale aj problematika nelegálnych i legálnych drog. Výstavná kolekcia mladých autorov má snahu na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže a pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia