Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb, organizuje vzdelávací seminár pre preventistov a pedagogických pracovníkov pod názvom Sociálna prevencia.
Sociálna prevencia - vzdelávací seminár

 

Sociálna prevencia

 Rizikové správanie mládeže – drogové a behaviorálne závislosti a ich prevencia

 

 

Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb, organizuje vzdelávací seminár pre preventistov a pedagogických pracovníkov pod názvom Sociálna prevencia -  Rizikové správanie mládeže – drogové a behaviorálne závislosti a ich prevencia. Podujatie sa bude konať dňa 24. júna 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Vzdelávanie bude lektorovať skúsená odborníčka, vysokoškolská pedagogička a autorka mnohých metodických príručiek z oblasti prevencie sociálno-patologických javov doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Seminár bude vedený formou aktívneho sociálneho učenia, jedná sa o prácu v skupine, v ktorej sa uplatňujú prvky zážitkovej pedagogiky. Celkové zameranie tréningu a vybrané metodické postupy budú orientované na prax a rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti – práci účastníkov. Edukácia bude realizovaná s využitím prvkov sociálno-psychologického výcviku. Uvedená forma patrí medzi najefektívnejšie a najúčinnejšie formy vzdelávania všetkých cieľových skupín.

V edukačnom obsahovo-tematickom zameraní vzdelávania získajú účastníci špecifické informácie o problematike rizikového správania mládeže, nových trendov a rizík v životnom štýle mládeže, ktorí sú z hľadiska sociálnej prevencie najrizikovejšou a najzraniteľnejšou cieľovou skupinou prevencie. Tematicky sa podujatie zameria na problematiku drogových a behaviorálnych (nelátkových) závislostí. Fokus sa bude klásť na možnosti pomoci a pôsobenia v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, ako aj na nácvik techník, hier a aktivít využiteľných pre primárno-preventívnu intervenciu so školskými triedami. Prostriedky a formy práce budú cielene a zámerne variované tak, aby podporovali rozvoj kompetencií a prispeli tak k odbornej spôsobilosti účastníkov vzdelávania v témach látkových a nelátkových závislostí a ich prevencie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia