Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Oddelením spoločenských služieb Mestského úradu v Galante zorganizovali dna 17. mája 2019 vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z mesta Galanta.
Sociálna prevencia – vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ

Sociálna prevencia

– vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z Galanty

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci  s Oddelením spoločenských služieb Mestského úradu v Galante zorganizovali vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z mesta Galanta. Obsah edukačných podujatí bol zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov a lektorovali ich skúsené odborníčky PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA. Cieľom podujatí bolo poukázať na vybrané sociálnopatologické a ďalšie nežiaduce sociálne javy ako riziká a ohrozenia internetu, šikanovanie v prostredí internetu, domáce násilie a násilie vo vzťahoch, násilie v škole a jeho prevencia, sebapoškodzovanie a poruchy príjmu potravy u detí a mládeže či vybrané nelátkové návykové choroby. Podujatia sa uskutočnili dňa 17. mája 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska a zúčastnili sa ich žiaci Základnej školy G. Dusíka v Galante, Základnej školy Sídl. SNP v Galante a Základnej školy na Štefánikovej ulici v Galante.