Galantské osvetové stredisko uskutoční bezplatné preventívne zdravotné podujatia pre širokú verejnosť mesta Galanta pod názvom Zdravý život.
ZDRAVÝ ŽIVOT – ZDRAVOTNÁ OSVETA

 

ZDRAVÝ ŽIVOT – ZDRAVOTNÁ OSVETA

 

Galantské osvetové stredisko sa dlhodobo a systematicky zameriava na realizáciu aktivít z oblasti zdravého životného štýlu a prevencie proti civilizačným ochoreniam. Snahou organizátora je poukázať na formy správneho a zdravého spôsobu života. Prostredníctvom realizácie preventívnych podujatí sa poskytne širokej verejnosti možnosť získať prehľad o svojom zdravotnom stave a taktiež sa dozvedieť veľa cenných informácií o zdraví a prevencii proti civilizačným ochoreniam. V rámci podujatí Zdravý život sa zabezpečia pre občanov jednoduché  vyšetrenia z kvapky krvi (meranie hladiny cukru, celkového cholesterolu), meranie krvného tlaku. Počas vyšetrení budú zdravotníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante poskytovať občanom aj odborné rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života. Pre zabezpečenie realizácie piatich bezplatných preventívnych podujatí pre širokú verejnosť mesta Galanta bude zaobstaraný zdravotnícky materiál a pomôcky. Pre záujemcov budú pripravené informačné materiály o zdravom životnom štýle. Projekt Zdravý život sa uskutočňuje s finančným príspevkom Mesta Galanta.

Uskutočnením podujatí Zdravý život, ktoré preferujú zdravý spôsob života sa prispeje k zvýšeniu úrovne zdravotnej prevencie v meste Galanta. Prostredníctvom uvedených bezplatných podujatí pre verejnosť chce organizátor prispieť k zvýšeniu zdravotnej osvety a starostlivosti o občanov. Aktivity v projekte Zdravý život – zdravotná osveta majú prispieť k lepšej a účinnejšej prevencii zdravia a propagovania zdravého spôsobu života s vylúčením  rizikových faktorov ako sú nesprávna výživa a stravovanie, nedostatok telesnej aktivity, fajčenie, užívanie alkoholu a iné. Prínosom podujatí je taktiež získavanie najnovších informácií so zreteľom na zdravý životný štýl a prevenciu proti civilizačným ochoreniam, čo je cesta ako efektívne napredovať v tejto dôležitej oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT SA USKUTOČŇUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA.

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia