Galantské osvetové stredisko je kultúrno-výchovné zariadenie, ktoré je od 1.4.2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a sídli v budove Domu Matice slovenskej v Galante. Je právnickou osobou, ktorá v súlade so Zákonom o osvetovej činnosti,  na základe záujmu a tvorivých schopností ľudí prispieva k rozvoju ich osobností a k utváraniu kultúrneho spôsobu života, čím zvyšuje kultúrno-vzdelanostnú úroveň občanov v regióne Galanta.

Predmetom činnosti osvetového strediska je organizovať tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, poskytovať poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti, sprostredkúvať informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky. Prehlbovať vzťah k vlastnému štátu a ku kultúrnej identite národa, rozvíjať kultúru národnostných menšín a etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ), organizovať postupové regionálne, krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže, festivaly a prehliadky súborov ZUČ a výchovno-vzdelávacie podujatia. Vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíjať a využívať. Orientovať činnosť na oblasť environmentálnej výchovy a vzdelávania, napomáhať prevencii protispoločenských javov, drogových závislostí a kriminalite. Umožňovať ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami, vykonávať sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu a v súlade s poslaním osvetového zariadenia, participovať na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského života regiónu a v súlade so svojím poslaním spolupracovať s kultúrno-spoločenskými organizáciami a miestnymi a regionálnymi inštitúciami.

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia