Domov | Vzdelávanie

 

 

Bezpečnosť údajov detí na internete

vzdelávacie podujatie

 

Téma:

Bezpečnosť údajov detí na internete.

Čo zdieľajú deti na internete a aké to môže mať následky?

 

Dostupnosť informácií všetkého druhu zažíva teraz najväčší rozmach, čo je skvelé, ale na druhej strane aj kybersvet má svoju odvrátenú stránku. Každá informácia, napr. aj fotka, ktorú môže Vaše dieťa zdieľať na internete, má potenciál k zneužitiu alebo úniku. Je dôležité, aby deti pochopili, aké údaje a informácie je vhodné v tomto priestore zdieľať.

 

Lektorkou bude Mgr. Ing. Ivana Draškovič, z Úradu na ochranu osobných údajov SR

 


 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88187687312

 

O aktivite je informované aj prostredníctvom Facebook podujatia:
https://fb.me/e/33WJEVhlU

 

 

 


 

 

Učme sa tolerancii
- vzdelávacie podujatia pre deti a mládež

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci s partnermi a Základnou školou na Štefánikovej ulici v Galante vzdelávacie interaktívne podujatia pod názvom Učme sa tolerancii.

Inovatívne moderné prevenčné programy a edukácia sú významnou pomocou pri predchádzaní negatívnych javov v spoločnosti. Vzdelávacie podujatia spojené s výstavou z oblasti tolerancie a ľudských práv sa uskutočnia v dňoch 21. marca – 22. apríla 2022. Prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích podujatí budú informácie a myšlienky tolerancie, nediskriminácie a ľudských práv adresne smerovať k mladej generácii.

Galantské osvetové stredisko dlhoročne aktívne realizuje edukačné programy pre žiakov základných škôl z oblasti tolerancie a ľudských práv, čo značnej miere prispieva k predchádzaniu rôznych prejavov neznášanlivosti a pozitívnemu formovaniu osobnosti človeka.

 

 

 

 

 


 

 

Sociálna prevencia

– vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z Galanty

 

V rámci postupných uvoľnení protipandemických opatrení v mesiaci jún 2021 sa naskytla vhodná príležitosť zrealizovať vzdelávacie podujatia z oblasti sociálnej prevencie pre žiakov základných škôl z mesta Galanta. Na základe dlhoročnej výbornej spolupráce medzi Galantským osvetovým strediskom, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Oddelením spoločenských služieb Mestského úradu v Galante, sa podujatia podarilo organizačne zabezpečiť a úspešne uskutočniť. Podujatia sa konali dňa 28. júna 2021 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Obsah edukačných podujatí bol zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov s témami ako riziká a ohrozenia internetu, šikanovanie v prostredí internetu, násilie vo vzťahoch a jeho prevencia, či vybrané nelátkové návykové choroby. Podujatia v Galante skúsene lektorovala významná odborníčka na oblasť sociálnej prevencie na Slovensku doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. z Národného osvetového centra v Bratislave. Cieľom podujatí bolo poukázať na vybrané sociálnopatologické a ďalšie nežiaduce sociálne javy ohrozujúce deti mládež a upozorniť ich na nebezpečenstvá, ktoré na nich môžu striehnuť aj počas nastávajúcich voľných prázdninových dní.

 

 

 

 


 

 

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí - vzdelávací seminár

 

Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom pripravilo vzdelávací program pre zástupcov kultúrno-osvetových a vzdelávacích inštitúcií v okrese Galanta pod názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí. Vzdelávací program bude prebiehať vo forme sociálnopsychologického výcviku.

Podujatie sa uskutoční 3. septembra 2020 v čase od 8.30 do 15.30 hod. v priestoroch Galantského osvetového strediska. Prioritne je podujatie určené metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Zúčastniť sa na ňom môžu aj zástupcovia iných inštitúcií, ktorí priamo pracujú s deťmi a mládežou v oblasti prevencie sociálnej patológie.

Lektorkami podujatia budú doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

 

Organizačné pokyny:

Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu najneskôr v termíne do 25. 8. 2020 - https://forms.gle/kTbGRjaaWK2Q9ChA8

Účastnícky poplatok 10 eur/1 osoba treba uhradiť najneskôr do 27. 8. 2020 prostredníctvom linku: http://www.nocka.sk/obchod/produkt/socialnopsychologicky-vycvik/  – keď si záujemca „objedná“ vložné vyplnením potrebných údajov, bude mu následne doručená faktúra, na základe ktorej uhradí vložné na účet NOC.

Vysielajúca organizácia hradí účastníkovi náklady na cestovné. NOC hradí vopred prihláseným účastníkom náklady na lektorov, GOS zabezpečuje priestory a občerstvenie.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

Nežná revolúcia

Galéria umenia