Domov | Vzdelávanie

 

 

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí - vzdelávací seminár

 

Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom pripravilo vzdelávací program pre zástupcov kultúrno-osvetových a vzdelávacích inštitúcií v okrese Galanta pod názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí. Vzdelávací program bude prebiehať vo forme sociálnopsychologického výcviku.

Podujatie sa uskutoční 3. septembra 2020 v čase od 8.30 do 15.30 hod. v priestoroch Galantského osvetového strediska. Prioritne je podujatie určené metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Zúčastniť sa na ňom môžu aj zástupcovia iných inštitúcií, ktorí priamo pracujú s deťmi a mládežou v oblasti prevencie sociálnej patológie.

Lektorkami podujatia budú doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

 

Organizačné pokyny:

Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu najneskôr v termíne do 25. 8. 2020 - https://forms.gle/kTbGRjaaWK2Q9ChA8

Účastnícky poplatok 10 eur/1 osoba treba uhradiť najneskôr do 27. 8. 2020 prostredníctvom linku: http://www.nocka.sk/obchod/produkt/socialnopsychologicky-vycvik/  – keď si záujemca „objedná“ vložné vyplnením potrebných údajov, bude mu následne doručená faktúra, na základe ktorej uhradí vložné na účet NOC.

Vysielajúca organizácia hradí účastníkovi náklady na cestovné. NOC hradí vopred prihláseným účastníkom náklady na lektorov, GOS zabezpečuje priestory a občerstvenie.