Domov | Vzdelávanie

 

14. november - Svetový deň diabetu

 

Svetový deň diabetu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na 14. novembra.  Ide o čoraz viac rozšírené metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje vysokou hladinou glukózy v krvi (nad 11 mmol/l).

2 typy cukrovky

Diabetes mellitus sa delí na dva hlavné typy. Prvý typ je takzvaný závislý na inzulíne, ktorý vzniká častejšie v mladom veku človeka, môže sa končiť ťažkými akútnymi komplikáciami. Tomuto typu cukrovky sa predchádzať nedá. Druhý typ, takzvaný nezávislý na inzulíne, vzniká najviac medzi vekovo staršími, často obéznymi pacientmi, ktorí majú na vznik choroby dedičné predpoklady. 90 % všetkých prípadov diabetu vo svete predstavuje podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) cukrovku typu 2. Zvýšil sa aj počet detí s cukrovkou tohto typu, ktorá bola v minulosti u maloletých len zriedkavá. Cukrovke typu 2 sa ale dá predchádzať.

Zdravotné komplikácie

Slepota, diabetická noha, poškodenie obličiek, srdcovocievne komplikácie, nehojace sa vredy a otlaky, mozgová mŕtvica a v neposlednom rade aj riziko úmrtia. Cukrovka poškodzuje hlavne nervy a cievy.

Cukrovkárov pribúda

Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku zvyšuje. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.  Naďalej pretrváva vysoká miera novo diagnostikovaných prípadov nových diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Sledovanie príznakov

Diabetológovia tvrdia, že stále väčšie množstvo novo diagnostikovaných cukrovkárov nemá žiadne príznaky ani vo fáze, keď odbery krvi ukazujú alarmujúce hodnoty glykémie. A to práve pri cukrovke druhého typu, ktorú si človek najčastejšie spôsobí sám zlými stravovacími návykmi a nezdravým životným štýlom. 

Ako jej predchádzať

Samozrejmosťou je obmedziť konzumáciu sladených potravín a nápojov. Obezita je jedným z najrizikovejších faktorov spôsobujúcich cukrovku, preto si váhu treba pravidelne kontrolovať.

 

Poradňa zdravia pri RÚVZ Galanta

V roku 2022 prebieha kampaň, ktorá sa zameriava na dostupnosť vzdelávania v oblasti Diabetu so sloganom ,,Education to protect tomorrow“- Vzdelávanie na ochranu zajtrajška.  Z tohto dôvodu je v roku 2022 cieľom zdravotno-výchovných aktivít Úradov verejného zdravotníctva v SR  zvyšovať informovanosť obyvateľov SR ohľadom prevencie ochorenia diabetes mellitus 2. typu a včasnej identifikácie prítomnosti zvýšeného rizika rozvoja tohto ochorenia.

 

Riziko vzniku diabetes mellitus 2.typu - test na stiahnutie

 

 

Výsledok testu múžete nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta na oddelení Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
na tel. čísle 031/7838004.

 

 


 

 

 

 


 

 

Zdravý život

- zdravotná osveta pre obyvateľov

 

Po dvojročnej absencii vám Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante, prinášajú úspešné podujatie z oblasti zdravotnej výchovy a osvety pod názvom Zdravý život. Snahou tejto aktivity je prispieť k lepšej a efektívnejšej prevencii zdravia a propagovaniu zdravého spôsobu života s vylúčením rizikových faktorov ako sú fajčenie, či užívanie alkoholu. Podujatie Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.

Odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante budú tradične bezplatne poskytovať našim občanom kvalifikované rady a usmernenia týkajúce sa zdravého spôsobu života a taktiež vykonávať jednoduché  vyšetrenia  - meranie hladiny cukru, cholesterolu či meranie tlaku. Organizátori sa dlhodobo snažia prostredníctvom podujatia Zdravý život aktívne prispievať k zvýšeniu zdravotnej osvety a starostlivosti o občanov mesta Galanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia